نوع تراکت
یکرو (تومان) زمان تحویل دو رو (تومان) زمان تحویل
تراکت . 4 رنگ . تحریر 80 گرم . تیراژ 5000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6) 53.000 6 روزه 60.000 7 روزه
تراکت سایز 21x14) A5) 92.000 6 روزه 120.000 7 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 98.000 6 روزه 133.000 7 روزه
تراکت سایز 20x29) A4) 182.000 6 روزه 210.000 7 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 195.000 6 روزه 260.000 7 روزه
تراکت . 4 رنگ . تحریر 80 گرم . تیراژ 2000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6) 40.000 6 روزه 55.000 7 روزه
تراکت سایز 21x14) A5) 60.000 6 روزه 78.000 7 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 72.000 6 روزه 84.000 7 روزه
تراکت سایز 20x29) A4) 105.000 6 روزه 140.000 7 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 120.000 6 روزه 185.000 7 روزه
A3 215.000 6 روزه 335.000 7 روزه
تراکت . 4 رنگ . تحریر 80 گرم . تیراژ 1000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6) 32.000 6 روزه 40.000 7 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 58.000 6 روزه 82.000 7 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 98.000 6 روزه 152.000 7 روزه
A3 220.000 6 روزه 305.000 7 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 135 گرم . تیراژ 1000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6) 40.000 6 روزه 430.000 7 روزه
تراکت سایز 21x14) A5) 58.000 6 روزه ------- 7 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 66.000 6 روزه 80.000 7 روزه
تراکت سایز 20x29) A4) 102.000 6 روزه ------- 7 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 118.000 6 روزه 138.000 7 روزه
A3 203.000 6 روزه 320.000 7 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 135 گرم . تیراژ 2000عدد
تراکت سایز 10x14) A6) 45.000 6 روزه 55.000 7 روزه
تراکت سایز 21x14) A5) 75.000 6 روزه 92.000 7 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 82.000 6 روزه 102.000 7 روزه
تراکت سایز 20x29) A4) 140.000 6 روزه 165.000 7 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 158.000 6 روزه 190.000 7 روزه
A3 285.000 6 روزه 398.000 7 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 135 گرم . تیراژ 5000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6) 75.000 7 روزه 85.000 7 روزه
تراکت سایز 21x14) A5) 143.000 7 روزه 165.000 7 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 152.000 7 روزه 185.000 7 روزه
تراکت سایز 20x29) A4) 270.000 7 روزه 292.000 7 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 282.000 7 روزه 303.000 7 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 120 گرم . تیراژ 5000 عدد
21x29.7 A4 280.000 7 روزه 315.000 7 روزه
تراکت . چاپ ریسو . تک رنگ مشکی . تحریر 80 گرم
A6 4000 42.000 31.000 3 روزه
A5 2000 38.000 30.000 3 روزه
A4 1000 36.000 28.000 3 روزه